RedEerlijkeHandel.nl

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte

Re (26): de LVWW en het erkennen van tussenhandel

Een antwoord van het RedEerlijkeHandel Team op Re (23): de LVWW en het erkennen van tussenhandel: 

"Hoe hebben wij als leden het oprichten van het voorraadhuis toe kunnen staan?"
Voor zover wij weten is het besluit om het Voorraadhuis als legitiem te erkennen niet aan de leden ter stemming voorgelegd. De hele kwestie van tussenhandel zal niet in stemming gebracht zijn, omdat de meeste Wereldwinkels op hun website hebben staan dat hun producten zonder tussenhandel zijn verkregen.
De LVWW zegt nu dat het woord tussenhandel niet in hun statuten genoemd wordt en het daarom impliciet toegestaan is. De LVWW ontkent zelfs niet dat het Voorraadhuis tussenhandel betekent!
De vraag wordt dan: wie vertegenwoordigt de LVWW in deze situatie? Niet de Wereldwinkels die voor Eerlijke Handel hebben gekozen en niet de vrijwilligers die nog steeds denken dat al hun producten het Eerlijke Handel kenmerk hebben en ook niet de klanten die ervan uit gaan dat de Eerlijke Handel producten in de Wereldwinkel koosjer zijn. De LVWW lijkt alleen zichzelf en haar partners (RSU en Voorraadhuis) en een aantal partnerwinkels te vertegenwoordigen.
"Is het gebeuren van het Voorradhuus een voortvloeisel van het debacle Fair Support?"
Dat zal zeker zo zijn, hoewel wij veronderstellen dat het al onderdeel was van het plan van Huub Jansen, om na de fusie met Fair Support, 40% niet-Eerlijke Handel producten toe te staan bij de Wereldwinkels, waardoor 40% van de producten niet meer onder het verbod van tussenhandel zouden vallen. Toen dat plan van de fusie en de 40% niet-Eerlijke Handel niet door kon gaan werd de financiële situatie rond Fair Support, de Waar-winkels en de cadeaubonnen waarschijnlijk onhoudbaar en moest er een alternatief voor faillissement van Fair Support (inclusief Waar-winkels) gezocht worden. De RSU en het Voorraadhuis zijn de doorstart geworden van Fair Support. De leden hebben in deze gehele affaire langs de lijn gestaan en moesten het doen met wat heet een fait accompli ('gedane zaken nemen geen keer').
Ondertussen hebben een aantal Wereldwinkels uit frustratie en onmacht over het beleid van de LVWW een nieuwe vereniging opgericht: Wereldwinkels Nederland waar alles (cadeaubonnen, kassasysteem, support) wel goed functioneert en tegen een veel lagere contributie bovendien. Wereldwinkels Nederland keurt tussenhandel uiteraard niet goed en is de plek waar je als Wereldwinkel verlost wordt van de problemen die anders -voor hoelang?- boven de markt blijven hangen.
"Kunnen wij als leden van de Lvww het Voorraadhuis ook afschaffen?!"
Dat zal niet kunnen en is ook niet nodig, want geen Wereldwinkel kan verplicht worden om bij het Voorraadhuis in te kopen. De druk op partnerwinkels is bijzonder groot om zoveel als mogelijk via het Voorraadhuis te bestellen, maar een partnerwinkel hoeft niet in alles te buigen en hoeft niet alle 'bevelen' qua assortiment op te volgen (het assortiment bij het Voorraadhuis).

N.B. Een Wereldwinkel die meer wil doen en het goede voorbeeld wil geven, kan in deze kwestie er voor kiezen zoveel als mogelijk in te kopen bij importeur/leveranciers die niet aan het Voorraadhuis leveren. In Culemborg zijn deze importeur/leveranciers herkenbaar aan het bordje: Wij leveren niet aan het Voorraadhuis!

Bovenstaande is een reactie op:

Re (23): de LVWW en het erkennen van tussenhandel

Hoe hebben wij als leden van de Lvvw het oprichten van het voorraadhuis toe kunnen staan? Is het gebeuren van het Voorradhuus een voortvloeisel van het debacle Fair Support?... Kunnen wij als leden van de Lvvw het Voorraadhuis ook afschaffen?!

Irma Klein

 


Re (25):  de LVWW en het erkennen van tussenhandel [23 april 2014]

Een antwoord van het RedEerlijkeHandel Team op Re (19): de LVWW en het erkennen van tussenhandel: 
De statuten van de LVWW zeggen ten aanzien van opzegging van lidmaatschap met onmiddellijke ingang het volgende: Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
"Is dit wanbeleid een mogelijkheid om te voldoen aan deze mogelijkheid" is de eerste vraag.
Het beleid dat als wanbeleid betiteld kan worden is als eerste het beleid dat toegestaan heeft dat tussen de 1 en 2 miljoen euro uit de pot van de cadeaubonnen is gehaald. Dit is geld van de Wereldwinkels en geen geld van de LVWW (die het geld slechts beheerde) en is in wezen ontvreemd van de Wereldwinkels.
En als tweede kan het beleid dat tussenhandel goedkeurt als wanbeleid gekenmerkt worden. Wereldwinkels (mede)opgericht om tussenhandel te elimineren zijn hun gedachtengoed zover 'vergeten' dat zij tussenhandel goedkeuren en zelfs omarmen. Een zichzelf respecterende Wereldwinkel kan dit nooit goedvinden en blind de dwaling van de grote baas volgen. Een vereniging die haar grondwaarden dusdanig overtreedt, kan redelijkerwijs koosjere Wereldwinkels niet vertegenwoordigen. Ons inziens genoeg dwingende redenen om opzegging met onmiddellijke ingang te rechtvaardigen.
Daarbij komt dat één derde van de leden, de vereniging, uit frustratie over de ingeslagen weg en de onwrikbare opstelling in vrijwel alle zaken, reeds heeft verlaten. De vereniging bestaat nog bij de gratie van een meerderheid van twijfelende leden die om vooral praktische redenen (zoals de cadeaubonnen) en vaak tegen beter weten in nog lid blijven en een kleine minderheid van een groep 'die-hard' Wereldwinkels (meestal partner-winkels) die al te ver zijn meegegaan in het nieuwe evangelie van Eerlijke Handel dat commercie en tussenhandel verheerlijkt.
Kortom genoeg redenen en grond om het lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen. In het verleden heeft de LVWW haar leden regelmatig gedreigd met rechtszaken om velerlei redenen, maar in dit geval kan de LVWW geen risico nemen om een proces tegen een lid te verliezen of zelfs te beginnen (vanwege de media aandacht die zich dan op tussenhandel en ontvreemding van gelden zal richten). Collectieve opzegging met Wereldwinkels in de regio is een nog betere optie omdat de strategie van de LVWW altijd is geweest om conflicten met een Wereldwinkel geïsoleerd te houden. Die strategie is machteloos bij een gezamenlijke actie.

De tweede vraag is of er een instituut is dat de LVWW jaarlijks controleert, behalve de belastingdienst.
Het is de Verenigingsraad die het reilen en zeilen van de vereniging moet controleren. Het bestuur van de vereniging ligt in handen van het Verenigingsbestuur en de dagelijkse uitvoer van het beleid ligt in handen van het Landelijk Bureau, waarvan Huub Jansen de directeur is. Het is daarom ook de grote vraag of de Verenigingsraad (waarin mensen van individuele Wereldwinkels (uit de districten) zitten) toestemming heeft gegeven om geld uit de pot voor cadeaubonnen te halen en of zij van te voren toestemming hebben gegeven om tussenhandel te introduceren en te tolereren. Zo niet, dan dient het Verenigingsbestuur op last van de Verenigingsraad het Landelijk Bureau ter verantwoording te roepen. En als dit wel gebeurd is, dan is dat nooit medegedeeld aan de Wereldwinkel vrijwilligers.

Bovenstaande is een antwoord op:

Re (19): de LVWW en het erkennen van tussenhandel [11 april 2014]

Op uw site staat ook een stukje (anoniem) dat de statuten van LVWW een mogelijkheid bieden om het lidmaatschap LVWW op te zeggen met ONMIDDELLIJKE ingang. Is dit wanbeleid een mogelijkheid om te voldoen aan deze mogelijkheid? Zo ja, hoe zet je dit ingang....collectief met de winkels die aan het eind van het jaar uit de LVWW stappen?
Is er een instituut dat LVWW jaarlijks controleert behalve de belastingdienst?

ANONIEM PLAATSEN AUB


Re (24): de LVWW en het erkennen van tussenhandel [18 april 2014]

Beste mensen,

In de discussie die er momenteel gevoerd wordt mis ik één aspect: "waartoe zijn wij op aard" . Oftewel wat zou de functie van de wereldwinkel moeten zijn.
Ik heb daarover een stuk geschreven wat jullie hierbij aantreffen.
Ik realiseer me dat het geen klein artikel is, maar de ervaring leert dat veel huidige wereldwinkeliers de "geschiedenis" niet kennen terwijl die van belang is voor het huidige handelen.
Ik hoop dat jullie het daarom toch willen plaatsen.

Met vriendelijke groeten/with regards

Klaas Kuipers
Cerro Azul Food
www.cerroazulfood.nl

klik hier voor de bijlage (Het nieuwe wereldwinkelen.doc)Re (23): de LVWW en het erkennen van tussenhandel [17 april 2014]

Hoe hebben wij als leden van de Lvvw het oprichten van het voorraadhuis toe kunnen staan? Is het gebeuren van het Voorradhuus een voortvloeisel van het debacle Fair Support?... Kunnen wij als leden van de Lvvw het Voorraadhuis ook afschaffen?!

Irma Klein

 

Re (22): de LVWW en het erkennen van tussenhandel [15 april 2014]

Het originele gedachtengoed van de wereldwinkel

Weet u het nog? Wat was de achterliggende idee van de eerste wereldwinkel ter wereld in Breukelen 45 jaar geleden?
Eind zestiger jaren werd het Westen steeds rijker en de kloof met arme landen steeds groter. De onmacht van de grote (internationale) organisaties werd aan de wereld getoond op de in 1968 gehouden UNCTAD conferentie: er waren twee primaire oorzaken voor deze enorme, schijnbaar onoplosbare problemen: subsidies en tussenhandel. Door de internationale subsidies op bijv. bietensuiker konden boeren uit arme landen hun oogsten niet aan het Westen verkopen. En door tussenhandel werden de producten hier onverkoopbaar hoog in prijs. Tv-beelden van deze schrijnende toestanden en het gevoel van onmacht zette ons consumenten aan tot nadenken en actie.
Het idee was: door de meeste schakels tussen producent en consument uit te halen, bleef opeens wel voldoende marge over voor de boeren/producenten. Importeurs kochten rechtstreeks in en leverden direct aan de winkels, gemeenten/de kerk stelden vaak winkelruimtes beschikbaar en vrijwilligers zorgden voor de verkoop aan de consument. Zo lukte het ons om met vereende krachten de boeren/producenten te helpen. En in 2 jaar tijd werden er in Nederland 120 wereldwinkels opgezet. Het was een doorslaand succes wat zijn navolging kreeg in vele ons omringende landen.
En nu 45 jaar later zijn we notabene terug bij het punt van tussenhandel bij de wereldwinkels! Hoe heeft het zover kunnen komen? Is ons geheugen zo kort? Naar mijn idee vertrouwt zowel de vrijwilliger als de consument van nu nog steeds op dat mooie, achterliggende gedachtengoed: Eerlijke Handel houdt in dat je met de aankoop van je product, direct bijdraagt aan de levensomstandigheden van de producent. "Dat er van alles blijft hangen bij tussenhandel of andere organisaties is toch uitgesloten bij een wereldwinkel, of niet?"
Wijnand

 


Re (21): de LVWW en het erkennen van tussenhandel [14 april 2014]

We zijn er met z'n allen ingetrapt! We zijn goedgelovig geweest en braaf. We hebben ons in de luren laten leggen met gepraat en beloftes dat het weer goed zou komen. We hebben niet geluisterd naar al diegenen die aan de bel hebben getrokken en zijn blind gebleven voor alles wat er voor onze ogen afspeelden. We hebben het niet willen zien, we hebben het niet willen weten. Het is treurig en deprimerend hoe we weer gehoorzaam achter een grote leider aan zijn blijven lopen. Ik schaam me.Re (20): de LVWW en het erkennen van tussenhandel [14 april 2014]

uitspraak tegen tussenhandel in Nederland

Een leuke bijdrage aan de discussie tegen tussenhandel:

Vandaag las ik dat ook boer Ron van Dijk zich uitsprak tegen tussenhandel en voor meer marge voor de producent :-)

Beebox boer Ron van Dijk teelt op 2 locaties in Schalkwijk en Andel allerlei verschillende soorten tomaten. Onder het motto “don’t panic, it’s organic!” teelt hij hier onder andere biologische paprika, trostomaten, ronde- en roma tomaten, (cherry) roma tomaten, cherry roma cocktail tomaten, kumato chocolade tomaten en gele- en rode snoeptomaatjes. Zijn vader begon in 1970 al met biologisch telen en vanaf 1988 zit Ron met hem in een maatschap. Hij levert aan beebox omdat hij het een erg mooi initiatief vind waarbij hij de kans krijgt om direct aan de consument (jullie) te leveren. We vroegen Ron wat er volgens hem veranderd moet worden aan de huidige voedselketen: “Kortere schakels naar de consument en meer marge naar de producent, waar al het risico ligt en ook het meeste werk.” Ron eet zijn tomaten het liefst rauw in salades met een beetje olijfolie en zeezout. Geniet deze week van de heerlijke tomaten van Ron, verser dan dit krijg je volgens hem niet tenzij je ze bij hem van de plant komt eten! Wil je meer weten van Ron? Kijk dan op zijn pagina op thegreenbeeof kom langs tijdens zijn open dagen op 21 en 22 juni!

 

 

Re (19): de LVWW en het erkennen van tussenhandel [11 april 2014]

Op uw site staat ook een stukje (anoniem) dat de statuten van LVWW een mogelijkheid bieden om het lidmaatschap LVWW op te zeggen met ONMIDDELLIJKE ingang. Is dit wanbeleid een mogelijkheid om te voldoen aan deze mogelijkheid? Zo ja, hoe zet je dit ingang....collectief met de winkels die aan het eind van het jaar uit de LVWW stappen?
Is er een instituut dat LVWW jaarlijks controleert behalve de belastingdienst?

ANONIEM PLAATSEN AUB

Onderwerp: Doorst.: Erkenning Mira International, cadeaubonnen en meer nieuws

----- Doorgestuurd bericht -----

Van: Wereldwinkels Extranet < Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. >
Aan: wereldwinkelxxxx
Verzonden: Thu, 03 Apr 2014 16:40:57 +0200 (CEST)
Onderwerp: Erkenning Mira International, cadeaubonnen en meer nieuws

Wetreldwinkels Algemeen

Erkenning leverancier Mira International ingetrokken

Wierook Mira_jpgDe erkenning van leverancier Mira International is ingetrokken. Sinds 20 maart 2014 mogen leden van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels niet meer inkopen bij Mira International, vanwege tijdelijke schorsing. De schorsing is vandaag omgezet in definitieve intrekking van de erkenning. Dit heeft gevolgen voor Wereldwinkels.
lees verder...

 Update Wereldwinkelcadeaubonnen

nieuwe-bonnen-alle-coupuresLees verder voor mee informatie over de nieuwe cadeaubonnenregeling en de oprichting van de Stichting Landelijke Wereldwinkel Cadeaubonnen (SLWC).

lees verder...

Verslag Verenigingsraad 25-01 beschikbaar

Info

Het verslag van de Verenigingsraad van 25 januari jl. is beschikbaar. Dit verslag ligt ter goedkeuring voor tijdens de eerstvolgende VR-vergadering. Download het verslag op de pagina VR-besluiten, agenda en stukken (klik hier).

 


  

 Re (18): de LVWW en het erkennen van tussenhandel [11 april 2014]

Vraag van een Wereldwinkel:
Hoe keurt de LVWW erkende leveranciers en hoe keurt de nieuwe vereniging Wereldwinkels Nederland leveranciers? 

Antwoord Mira International BV:
Dank je wel voor jullie vraag. Het geeft ons de gelegenheid om wat uitgebreider in te gaan op de problematiek rond de erkenningsprocedure aangaande de Keuring/Controle van Erkende Leveranciers en ons standpunt hierin.

Erkenningsprocedure
Eens in de 2 jaar wordt elke erkende leverancier 1 dag lang bezocht door een 'onafhankelijk' onderzoeksbureau (1 persoon) in opdracht van de LVWW.
In het kort: de leverancier geeft inzage in inkoopsprijzen en de situatie bij de producent. De leverancier toont aan dat de producten voor een eerlijke prijs ingekocht worden en dat de werknemers van de producent een leefbaar loon ontvangen. De leverancier krijgt punten voor elk onderdeel van het onderzoek.
Eens in de 10 jaar wordt ter plekke bij de producent in het Derde Wereld land gecontroleerd. Zo'n onderzoek duurt meerdere dagen.

Onze bezwaren tegen de erkenningsprocedure in het kort:
- een leverancier in spe dient € 5000 te betalen om toe te treden en gekeurd te kunnen worden. Dit bedrag is geheel overbodig en zal dienen om concurrerende nieuwe leveranciers buiten de deur te houden. Wereldwinkels hebben echter juist behoefte aan kleine producenten en leveranciers om unieke producten te kunnen bieden. Door deze maatregel worden nieuwe potentiële leveranciers al vele jaren effectief geweerd en is er een tekort aan variatie in producten in de Wereldwinkels ontstaan.
- de bijdrage die erkende leveranciers elk jaar moeten betalen is recentelijk met 50% verhoogd naar 1,2% van de jaaromzet (met een minimum van € 2250,=), wat het nog moeilijker maakt voor de kleine leveranciers om te overleven.
Let wel: de grote leveranciers betalen een maximaal bedrag van € 6000, waardoor zij niet getroffen worden door de 50% verhoging! De verhoging is noodzakelijk omdat 1/3 van de Wereldwinkels inmiddels geen lid meer is van de LVWW, waardoor hun omzet niet meetelt bij de jaaromzet. Je kunt deze gang van zaken moeilijk eerlijk en eerlijke handel noemen.

Tussenhandel
Ons grootste bezwaar en de reden waarom wij niet mee willen betalen is het feit dat de controleur van de criteria van Eerlijke Handel (de LVWW) tegenwoordig tussenhandel, d.m.v. het Voorraadhuis, toestaat. De controleur die er op moet toezien dat tussenhandel niet plaatsvindt, staat het een partner van de LVWW toe om als tussenhandelaar op te treden! Tussenhandel verhoogt de consumentenprijs met 30 tot 50% waardoor een artikel niet meer verkoopbaar is. De prijs naar de consument dient daarom gelijk te blijven om genoeg te kunnen blijven verkopen. De enige oplossing is dan dat de erkende leverancier en de producent het tekort van 30% (in het geval van het Voorraadhuis) gaan opvullen. De leverancier en de producent moeten inleveren hetgeen niet kan gaan zonder dat het leefbaar loon bij de producent wordt losgelaten (het leefbaar loon waar het 45 jaar geleden allemaal om begonnen is). Al eerder gezegd, maar ter verduidelijking: de leverancier en de producent kunnen niet bezuinigen op materialen, huur/hypotheek, elektra etc. wat vaste lasten zijn. De enige optie om kosten te besparen is loonsvermindering of zelfs ontslag (zoals Madat Nepal meldde). Door loonsvermindering bij de producent komen zijn mensen weer onder het leefbaarloon terecht en zal de erkenning de volgende keer vervallen! Tussenhandel maakt altijd kapot en dat weten we al tientallen jaren.

Wij hebben besloten hier niet aan mee te doen en niet oneerlijk te worden. Het gevolg is: wij mogen op last van de LVWW niet meer aan Wereldwinkels leveren en Wereldwinkels mogen niet meer bij ons kopen.
De LVWW is echter een vereniging en het bestuur behoort de Wereldwinkels en haar vrijwilligers te vertegenwoordigen. Door tussenhandel oogluikend toe te staan kan de LVWW de Wereldwinkels niet meer vertegenwoordigen, want de Wereldwinkels kunnen dit standpunt niet verdedigen en 'verkopen' aan de vrijwilligers en hun klanten. De LVWW heeft hiermee aangetoond dat de belangenverstrengelingen met haar commerciële partners te ver zijn doorgeschoten.
Wereldwinkels moeten nu kiezen om samen met de LVWW tussenhandel toe te staan en een soort Waar winkel worden of tussenhandel te verwerpen door onze wierook te blijven verkopen en daarmee in conflict te komen met de vereniging die hen vertegenwoordigt. Een overstap naar Wereldwinkels Nederland of zelfstandig worden lijkt de enige mogelijkheid voor Wereldwinkels om koosjer te blijven.

Stichting(en)
Net zoals met de cadeaubonnen en het kassasysteem wil de LVWW het erkenningsgebeuren onderbrengen in een stichting. Daarmee lijkt men alleen te willen voorkomen dat het bestuur in de toekomst niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor onregelmatigheden die er voor gepleegd zijn.

Is er nog een toekomst?
Ons inziens zou het verstandig van de Wereldwinkels zijn als zij het vertrouwen op te zeggen door op te stappen en de LVWW op te heffen.
De kwestie van tussenhandel is onverteerbaar voor consumenten en onverkoopbaar.

Wereldwinkels Nederland
De nieuwe Vereniging Wereldwinkels Nederland is als geen ander op de hoogte van de gang van zaken en ziet veel meer in zelf-controle en zelf-regulatie.
Wij geven hieronder onze eigen interpretatie.
De huidige controle is een wassen neus gebleken en wordt door de LVWW gebruikt om erkende leveranciers onder controle te houden onder dreiging van uitsluiting. Erkende leveranciers durven hun mond niet open te doen en worden geïntimideerd. Wij zijn de eerste die haar voortbestaan op het spel zet om dit onrecht aan de kaak te stellen en te keren.

Zelf-controle en zelf-regulatie
Wat houdt zelf-controle en zelf-regulatie in? Elke leverancier kan voldoende informatie over zijn producent(en) en producten op zijn website zetten. Je kunt een bepaald format hanteren zodat de informatie overzichtelijk is. Met foto's en input van de producent kun je het verhaal van het product en de producent vertellen aan Wereldwinkel en consument. In elke digitale nieuwsbrief kan een leverancier een producent en zijn producten onder het voetlicht brengen. Tegelijkertijd kunnen Wereldwinkels succesvolle acties en succesverhalen met die producten met andere Wereldwinkels delen.
Wereldwinkels Nederland kan bijvoorbeeld eens in de 2 jaar een overview doen bij alle importeurs. Zij hebben door hun jarenlange ervaring en kennis van zaken genoeg deskundigheid om op basis van het product en de informatie te kunnen beoordelen of het een Eerlijke Handel product en producent betreft. Daarnaast kunnen alle importeurs elkaar beoordelen, vanwege hun kennis en ervaring in zoveel landen en culturen.
Het hoeft heel weinig te kosten en een toelatingsbedrag om als erkende leverancier te mogen opereren is onnodig.
Het stelt de markt tegelijkertijd open voor iedereen die uit idealisme en/of emotie producten wil verkopen van een producent die ze in hun vakantieland hebben ontmoet.

 


Re (17): de LVWW en het erkennen van tussenhandel [10 april 2014]


onderwerp: de LVWW en het erkennen van tussenhandel

datum: 9 april 2014

van: Mira International BV

aan : LVWW

 

Beste <anoniem gemaakt>,

Nu u, als LVWW, ons definitief geschorst heeft, kunnen wij een antwoord geven op de vraag waarom wij geen dialoog met de LVWW wilden aangaan.

U als geen ander zal van dichtbij de teloorgang van de LVWW hebben meegemaakt. Wij staan er wat verder van af, maar door onze bezoeken aan vrijwel alle Wereldwinkels is ons in de loop der jaren veel ter ore gekomen. In de eerste jaren hebben we regelmatig contact gehad met mensen van de LVWW en hebben advies en raad gegeven bij elk nieuw project dat de LVWW wilde (op)starten. Doordat er nauwelijks naar argumenten (uit de praktijk) geluisterd werd en er geen feed-back kwam, is ons enthousiasme om mee te denken danig ingeklonken.

Er kwam een moment waarop we inzage kregen in bedenkelijke 'handelspraktijken' onwaardig voor een vereniging die toen meer dan 400 Wereldwinkels vertegenwoordigde. Wij zijn toen definitief afgehaakt en hebben zo min als mogelijk contact willen hebben met de LVWW.

Wij zagen de LVWW de laatste jaren ver wegglijden in een moeras waar men niet meer uit kon komen. De maat voor erkende leveranciers was vol toen uw directeur Huub Jansen aankondigde dat voortaan 40% van de producten/omzet voor Wereldwinkels niet meer uit Eerlijke Handel hoefde te komen. Het protest dat volgde was zo groot dat de maatregel direct ingetrokken moest worden. De fusie tussen de LVWW en FairSupport (FS) moest worden afgeblazen, want zonder die 40% producten uit niet-Eerlijke Handel kon het verlieslijdende FS niet overleven. Bij een faillissement van FS zou de LVWW bovendien in dat faillissement worden meegetrokken. FS kreeg echter een doorstart via het RSU en het Voorraadhuis. De introductie van tussenhandel door het Voorraadhuis lijkt echter de prijs die de LVWW voor haar redding moest betalen. Een droevige zaak voor alle Wereldwinkels, die het gedachtengoed van Eerlijke Handel met de eerste Wereldwinkel ter wereld in Breukelen, al 45 jaar trouw zonder tussenhandel uitdragen.

Wij hebben nooit gewild om deze treurige informatie naar buiten te brengen. Ons inziens was dat een zaak voor de Wereldwinkels zelf en eventueel andere importeurs. Bovendien was het ontstaan van een nieuwe vereniging Wereldwinkels Nederland een duidelijk signaal dat er veel mis moest zijn binnen de LVWW en dat er niet te praten viel met de LVWW. "Er bestaat maar één waarheid en dat is de waarheid van de LVWW", hoorden we regelmatig bij Wereldwinkels en organisaties die bezwaren lieten horen en op uitnodiging op gesprek bij de LVWW waren geweest.
Wij hebben in onze recente brieven gewezen op de tussenhandel die in strijd is met de criteria van Eerlijke Handel en gewaarschuwd dat als u doorzet, wij in de rol van klokkenluider worden gedwongen. Wij zijn altijd een idealistisch bedrijf geweest met waarden als eerlijkheid en samenwerking. Wij kunnen daar -om wat voor reden ook- niet van afstappen. Meebetalen aan een controle die tussenhandel toestaat is ons inziens onvergeeflijk en onverkoopbaar. Het is in strijd met alle gangbare principes van eerlijkheid.

Wij willen hierbij ook reageren op uw brief aan de Wereldwinkels, waarin u zegt dat Wereldwinkels niet meer bij ons mogen inkopen. U doet zich daarin voor als gezaghebber, de baas van de leden, de Wereldwinkels, die u moeten gehoorzamen, maar niets is minder waar. U dient als vereniging de wensen en de verlangens van de Wereldwinkels, uw leden, uit te voeren.
U kunt niet op eigen houtje op basis van een ondergeschikt argument ('u heeft uw contributie niet betaald') een principiële kwestie als tussenhandel uit de weg gaan. Wij hebben gegronde redenen aangedragen, zoals het bestaan van tussenhandel in de keten van Eerlijke Handel, waarover de leden, de Wereldwinkels dienen te beslissen of dat toegestaan is. Als de leden, de Wereldwinkels en hun vrijwilligers, in meerderheid beslissen dat tussenhandel niet is toegestaan, dan is de erkenningsprocedure de laatste jaren zo lek als een mandje geweest en is het gerechtvaardigd dat wij niet meebetaald hebben. De leden beslissen daarover, niet u als LVWW. In het geval dat uw leden zich uitspreken voor tussenhandel in de keten van Eerlijke Handel dan hebben wij daar vrede mee, ook al lijkt het ons sterk dat u een handvol Wereldwinkels kunt vinden die het idee en gebruik van tussenhandel zullen steunen.

Gezien het feit dat u niet kunt optreden als vertegenwoordiger van de Wereldwinkels in deze kwestie van tussenhandel, behoeven Wereldwinkels zich niets aan te trekken van uw bevel dat zij niet meer bij Mira International mogen inkopen. Wij zijn sinds 1977 Eerlijke Handel producent en sinds 1986 Eerlijke Handel importeur en wij blijven dat met of zonder u als LVWW. Voor de Wereldwinkels is er niets veranderd in de relatie met ons.

Met vriendelijke groet,

Robert van Harten, directeur
Mira International BV
Achterwerf 311-312
1357 DG Almere Haven
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.Re (16): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel [7 april 2014]

Reactie van 5 april 2014 op Re (5): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel [24 maart 2014]:
Jammer dat Mira middels tendentieuze en vaak onjuiste informatie meent tweespalt te moeten zaaien in Wereldwinkellan d. Het is mij volstrekt onduidelijk waarom men dit doet.
Willem de Jongh

Reactie Mira International:
- indien u wel de juiste informatie heeft dient u daarmee de genoemde onjuiste informatie te weerleggen anders is uw opmerking (zonder onderbouwing) tendentieus;
- gezien het vertrek van 1/3 van de leden is tweespalt een basisgegeven binnen uw vereniging;
- indien het u met bericht (5) nog niet duidelijk is dat 'men' dit doet om tussenhandel te voorkomen en daarmee de Eerlijke Handel in Nederland te garanderen, dan is zorgvuldig lezen van de 9 berichten na bericht (5) aan te raden.

 


Re (15): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel [2 april 2014]

Onderstaande brief kreeg RedEerlijkeHandel doorgestuurd. De inhoud (middenstuk) betreft de tussenhandel die door RSU met medewerking van de LVWW is gecreëerd en toegelaten. Het schetst de onmogelijke situatie waarin erkende leveranciers door deze tussenhandel terecht zijn gekomen. De brief is ongedateerd maar zal ergens in 2013 opgesteld zijn. RedEerlijkeHandel plaatst deze brief zonder toestemming van Madat Nepal gevraagd te hebben!
RedEerlijkeHandel wil met deze brief aantonen hoe lang het bestaan van tussenhandel intern bekend is en hoe lang het reeds getolereerd wordt. De vraag rijst hoe het kan dat dit onrecht door veel Wereldwinkels niet gezien en herkend is. Is het niet tijd om de klaarblijkelijk zwaar getroffen kleinere importeurs als Madat Nepal te helpen en te steunen door ruimhartig rechtstreeks bij hen in te kopen?

Het RedEerlijkeHandel Team

KLIK OP DE AFBEELDING VOOR EEN VERGROTING

 

Re (14): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel [31 maart 2014]

Wat Mira schrijft over het voorraadhuis klopt maar helaas is het nog veel perverser.
Het voorraadhuis kan alleen functioneren bij goederenstromen van grotere volumina: een veelvoud van unieke producten is volgens de formule van het voorraadhuis niet te verwerken. Dat maakt dat alleen importeurs goederen kunnen leveren van producenten die grotere aantallen kunnen vervaardigen en laat dat nou net de groep producenten zijn die de steun van de eerlijke handel nog het minst nodig hebben. Bovendien leidt het tot een enorme verschraling van het productaanbod in onze prachtige cadeauwinkels: eenheidsworst volgens de Blokker of Xenos formule. Niet voor niets dat de winkelbegeleide rs deze ‘ketenformule’ promoten: meer van dezelfde producten in het schap om het voorraadhuis omzet te laten draaien, immers meer omzet is meer winst voor het voorraadhuis. Ook voor winkels zélf lijkt het aantrekkelijk om meer te kopen via het voorraadhuis omdat het meer korting oplevert. Verblind door de korting zien ze niet het effect wat er feitelijk optreedt: importeurs onder zware druk om hoge kortingen te verlenen (waar winkels van profiteren), verschraling van het productaanbod en selectie van alleen die producten die grotere aantallen kunnen produceren. Ik weet niet hoe ik het anders moet formuleren, maar dit is dé techniek om de eerlijke handel in Nederland de kop om te draaien.
Gerrit.

 

Re (13): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel [28 maart 2014]

Re: Reactie op vraag " Waarom Red Eerlijk Handel?" 

Door deze vraag opgeworpen door de organisatie Mira, vraag ik me vertwijfelt af hoe Fair Trade Original (en misschien ook andere 'leveranciers') werken, want deze betrekken ook via tussenpersonen ter plekke van producenten?? Hoeveel verschil tussen leverancier en tussenhandelaar is er dan?? Graag uitleg ....
Dorien 

Reactie Mira International:
Dat is een heel goede vraag Dorien.

In het kort: Alleen als de producent gedetailleerde en uitgebreide informatie (mee)geeft of publiceert over het product kun je met enige zekerheid weten of veronderstellen dat tussenhandel niet plaatsvindt. Maar nu uitgebreid:

Achtergrond en vragen
In de genoemde tv-reportage van Twee Vandaag uit 2004 werd de LVWW aan de tand gevoeld over door Twee Vandaag onderzoek bewezen tussenhandel terwijl op de website van de LVWW beweerd werd dat tussenhandel was uitgesloten. De LVWW heeft hierna de teksten op de website moeten aanpassen en het publiek moeten informeren dat tussenhandel soms nodig is. Een voorbeeld is 1-mans of familie bedrijfjes die nooit zouden kunnen exporteren door gebrek aan kennis en mogelijkheden. De oplossing die in zulke gevallen werkt en over de gehele wereld wordt toegepast, is het verenigen van heel kleine producenten in een coöperatie. In de landbouw en bij de veeteelt (een boer heeft maar 1 melk-producerende koe) is het heel succesvol in India, waar deze methode geleid heeft tot de Witte Revolutie (in de landbouw was het de Groene Revolutie, maar om andere redenen). In het geval dat er geen coöperatie-vorming (mogelijk) is en je toch producten van heel kleine producenten wilt betrekken kom je toch weer terecht bij bedrijven die een tussenhandel positie innemen. Als het om idealistische bedrijven gaat -vaak zonder winstoogmerk- kun je gemakkelijker een uitzondering maken.

Bij de kleine erkende leveranciers die maar bij 1 of bij enkele projecten afnemen, kun je er van uit gaan dat zij hun zaakjes op orde hebben. Langdurige contacten, regelmatig bezoek ter plaatse en (intensief) contact via email zijn de ingrediënten voor betrouwbare producten, die je al jaren kent.
Onze wierook wordt gemaakt in een voorbeeldproject. We doen al sinds 1986 zaken met het bedrijf dat we daar in 1977 hebben helpen opzetten. Vrouwenbanen zijn altijd de speerpunt geweest en nog steeds wordt alles zoveel als mogelijk met de hand gemaakt: de wierook is hand-gerold, de cellofaan zakjes met de hand gelijmd, de pakjes worden gemaakt van met de hand-gemarmerd papier en met de hand gezeefdrukt, de brochures gedrukt in onze eigen drukkerij, houten wierookhouders gemaakt in onze houtbewerkingsafdeling etc. Wij groeien door nieuwe producten en product-variaties te ontwikkelen en zijn met India steeds op zoek naar vernieuwing, maar met behoud van al het oude waar vraag naar blijft.

Maar hoe zit dat bij de grote leveranciers vraag je je af? Waar komt dat wisselende assortiment vandaan? Toch niet van dezelfde producenten, want een mandenmaker gaat het volgende seizoen niet mee met de trendpresentatie en gaat potten of theelichtjes maken, of wel? Een langdurige relatie met de producent is een criterium voor Eerlijke Handel.
We komen daar op een heikel punt en dat vereist veel uitleg. De gekozen strategie voor de omzetontwikkeling bij (grotere) Wereldwinkels is samen te vatten onder de thema's commercialisering, professionalisering en trend-volgen.
Marketing-technisch zijn daar echter grote vraagtekens bij te plaatsen.
Bijvoorbeeld: waarom moeten Wereldwinkels een zelfde inrichting hebben en een zelfde assortiment? Een Wereldwinkel is gebonden aan de plaats, het dorp, de kleine stad en haar sociale gemeenschap en hoort -ons inziens- een uitstraling te hebben die past bij de mensen in de buurt. Ieder dorp dezelfde kerk, dezelfde klederdracht, dezelfde winkels, hetzelfde assortiment in de Wereldwinkel?
De grote steden schreeuwen tegenwoordig om kleine winkeltjes in hun centrum want de grote winkelketens hebben er voor gezorgd dat in elk groot centrum dezelfde winkels zitten en niets hen hierin meer onderscheid van een andere grote stad. Het is een grote misvatting waar de LVWW voor gevallen is.

Ander voorbeeld: een smaller en meer trendy assortiment om een grotere doelgroep aan te spreken en te kunnen overleven in de nabije toekomst. Er staat een artikelserie over smal en breed assortiment op deze site. Waar het op neer komt is: het succes van AH wordt al jaren in stand gehouden door de voortdurende uitbreiding van het assortiment, een breder assortiment dus. Mensen willen kunnen kiezen en die keuzevrijheid beperk je met een smaller assortiment. Een algemene klacht van dit moment die breed gedragen wordt is: er liggen tegenwoordig te weinig producten in de Wereldwinkel en er is te weinig keus. Niet aantrekkelijk voor een cadeau-winkel.

Een trendy assortiment dan? Een trendy assortiment staat haaks op de belangen van de producenten in de Derde Wereld. Langdurige relaties met producenten is, zoals gezegd, een van de criteria van Eerlijke Handel. Hoe kun je een langdurige relatie aangaan met kleine producenten op basis van trends, is een prangende vraag.

Een heel ander gevolg: de genoemde strategie zorgt ook voor een uitholling van het Wereldwinkel gebeuren. Traditioneel is de Wereldwinkel een vereniging van vrijwilligers, waarin iedereen zijn of haar taak uitvoert en er gezamenlijke keuzes gemaakt worden. Door de zogenaamde professionalisering komen de keuzes voor de winkel en het assortiment steeds meer van buiten, de keuze mogelijkheden van de vrijwilligers en de inkoopgroep worden beperkt, ze moeten luisteren en meedoen, of vertrekken. Dit heeft inmiddels geleid tot het vertrek van vele vrijwilligers die de Wereldwinkel vele jaren trouw waren. En is bovendien een van de redenen dat nu al meer dan een derde van de Wereldwinkels de LVWW hebben verlaten. Zij gaan alleen verder, of gaan lokaal samenwerken met Wereldwinkels in de omgeving of worden lid van Stichting Wereldwinkels Nederland. Is deze uitholling een wenselijke ontwikkeling? Moet de Wereldwinkel niet gewoon uniek blijven en haar eigen boontjes doppen? Niet groter en meer in commercie als doel, maar groei in sociale functie in een sociale gemeenschap, in de moderne participatie-samenleving :-).

Als laatste nog een punt van zorg welke betrekking heeft op je vraag. De grote leveranciers kopen ook in voor de Waar-winkels en daar zijn de Eerlijke Handel criteria zoals tussenhandel vaak niet van toepassing, want duurzaam geproduceerd is genoeg als kwalificatie. Hoe zeker weet je dat zulke producten niet (per ongeluk misschien) bij Wereldwinkels worden aangeboden? Welke organisatorische voorzorgsmaatregelen zijn genomen om dit te voorkomen? Moet er een kenmerk komen of een label dat onderscheid maakt tussen een Eerlijke Handel product en een Waar-product?

Onze uitleg is wat breder geworden dan je vraag, maar wij denken dat het goed is als over geschreven onderwerpen meer discussie en duidelijkheid ontstaat.

 


Re (12): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel [27 maart 2014]

Ik geef Mira helemaal gelijk, de wereldwinkel staat voor Fair (e) handel. Geen tussenhandel.
Daarom is onze naam veranderd in Fair Nu wereldwinkel.
Er zijn altijd mensen die verdienen willen aan anderen, toen ik begon in de wereldwinkel te werken, was 1 van de redenen dat er niets aan de strijkstok bleef hangen, aan Fair Support moest betaald worden, zoveel % van onze omzet, maar wij als klein dorp met weinig omzet,
kunnen net blijven draaien als dat niet betaald werd.
Als ik het vergelijk met de winkel waar mijn zus werkt, ook een wereldwinkel, midden in het centrum, wij als kleine winkel komen nooit in hun buurt qua omzet, dat geeft niet, als je maar eerlijk en fair je inkopen doet en dus geen tussenhandel toestaat.
Netty 

 

Re (11): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel [27 maart 2014]

Er zijn inmiddels heel wat negatieve berichten verschenen over de "tussenhandel" in relatie tot "Voorraadhuis". Wij, Wereldwinkel Waalwijk, kopen zowel bij Voorraadhuis als bij Mira (en nog een aantal leveranciers).
Waar ik nu zo benieuwd naar ben, vooral ook om een compleet en genuanceerd beeld te hebben, is naar de achtergrond van dat "Voorraadhuis". Wat was het doel hiervan bij de oprichting? Werkt het? Is het wel zo dat hiermee extra kosten in het leven geroepen zijn? Of is het juist veel efficienter en daardoor wellicht kosten besparend? Kan iemand, met verstand van zaken, daar iets over vertellen? Alvast bedankt daarvoor.

Marco Welling
penningmeester Wereldwinkel Waalwijk

Reactie van Mira International:
Voor informatie over de achtergrond en het doel van het Voorraadhuis zult u bij de LVWW moeten zijn. Wij kunnen alleen speculeren over waarom de LVWW tussenhandel heeft toegelaten.
Wij kunnen wel iets zeggen over efficiëntie en kostenbesparing. Achter efficiëntie verbetering ligt altijd ook het doel van (op termijn) kostenbesparing. Dus deze twee zaken zijn onlosmakelijk verbonden.
Je kunt bij het Voorraadhuis het argument gebruiken: het is efficiënter om alles in een keer bij hen te bestellen en niet afzonderlijk bij de verschillende leveranciers. Voor een gewone winkel is dat zeker een argument (en de reden dat groothandels bestaan), maar niet bij een Wereldwinkel met onbetaalde vrijwilligers waar geen kostenbesparing in personeelskosten te behalen is. De kostenbesparing geldt niet bij Wereldwinkels.
Maar het blijft gemakkelijker om alles in een keer te bestellen, is het argument. Dat is waar maar als je daarmee de regels van Eerlijke Handel overtreedt, kun je als Wereldwinkel dit argument niet gebruiken. De afspraak is dat bij Eerlijke Handel de producten zo direct als mogelijk bij de consument dienen te komen en daarvoor moet tussenhandel worden voorkomen.

 

 

Re (10): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel [26 maart 2014]

Ofschoon ik de stellingname van Mira en alle reacties heb gelezen, heb ik voor mijzelf toch de behoefte e.e.a. te concretiseren en van daaruit mijn eigen mening te vormen.
Hiervoor heb ik een tweetal vragen:

Aan welke criteria voor eerlijk handel refereert Mira? Waar kan ik die lezen?
Kan Mira (of iemand anders) mij (cijfermatig) uitleggen hoe en hoeveel de prijs beïnvloed wordt door het voorraadhuis?

Vast dank voor jullie reacties.
Jan Rietjens


Reactie van Mira International:
Uw eerste vraag: Wij refereren aan de criteria van Eerlijke Handel die u op veel plaatsen op het internet kunt lezen, zoals wiki Wereldwinkel. Bijna alle Wereldwinkels met een internetsite noemen daarbij het tegengaan van tussenhandel :-). De meeste criteria gaan over een eerlijke beloning van de producent (omdat het begonnen was om uitbuiting te voorkomen) en de anderen gaan over bijvoorbeeld het elimineren of niet toestaan van tussenhandel.
Dit criterium wordt geheel duidelijk met het volgende rekenvoorbeeld, m.b.t. uw tweede vraag: Wij weten dat groothandels (waarmee je het Voorraadhuis kunt vergelijken) tussen de 25% en 40% opslag rekenen boven hun inkoopprijs. Het percentage is afhankelijk van variabelen als omloopsnelheid en de relatieve inkoopprijs (op heel goedkope artikelen is de marge groter dan op heel dure artikelen). Voor producten met een korte houdbaarheidsdatum zoals melk en brood is dat percentage bijvoorbeeld weer lager. Wat het Voorraadhuis rekent weten wij alleen via via en zal ook per leverancier verschillen, want alles is onderhandelbaar. In de situatie zonder tussenhandel kunnen we het volgende rekenvoorbeeld nemen met de aanname dat elke partij in de keten van producent tot consument de prijs verdubbelt, waardoor elke partij een marge heeft van 50%.

A. Situatie zonder tussenhandel:
1. De producent in de Derde Wereld maakt het product voor 1 euro en verkoopt/exporteert het voor 2 euro naar de erkende leverancier in Nederland. Uit de 1 euro die hij overhoudt betaalt hij de kosten van productie (huur, elektra, personeel, verpakking, vervoer, etc) en houdt bijvoorbeeld 10% winst over.
2. De importeur en erkende leverancier verkoopt het product van 2 euro aan de Wereldwinkel voor 4 euro en heeft daarbij ook 50% marge. Hij betaalt uit de 2 euro het transport uit de Derde Wereld, de invoerkosten, huur of hypotheeklasten, elektra, personeelskosten, vervoerskosten etc en houdt bijvoorbeeld ook 10% winst over.
3. De Wereldwinkel verkoopt het product van 4 euro aan de klant voor 8 euro en heeft zo ook 50% marge (de marge op producten van Mira International is meestal 50%). Uit de 4 euro die de Wereldwinkel overhoudt betaalt zij de huur/hypotheek, de elektra, vergoedingen voor lidmaatschap, kosten van het kassasysteem etc en houdt mogelijk geld over om te besteden aan gekozen goede doeleinden.
Voor het gemak houden we de BTW buiten het verhaal want die wordt door de consument betaald en heeft geen invloed op kosten binnen de keten.

B. Effect tussenhandel in de Derde Wereld:
Wat gebeurt er nu als men tussenhandel introduceert in de keten in de Derde Wereld? Stel de producent verkoopt zijn product voor 2 euro aan de tussenhandel en die exporteert het product voor 3 euro (hij neemt dus 33% marge). Het 3 euro product wordt verkocht voor 6 euro product aan de (Wereld)winkel, die het verkoopt voor 12 euro aan de consument. Tussenhandel in de Derde Wereld maakt het product dus 50% duurder (het verschil tussen 8 en 12 euro) voor de consument (waarbij de tussenhandel 33% marge neemt) en tweemaal zo duur als de tussenhandel in de Derde Wereld 50% neemt.

C. Effect tussenhandel in Nederland:
Het introduceren van tussenhandel in Nederland levert de volgende rekensom op: de importeur verkoopt het product voor 4 euro aan de tussenhandel die 25% marge neemt en het product verkoopt voor 5,33 euro aan de (Wereld)winkel. De (Wereld)winkel verkoopt het weer met 50% marge aan de consument voor 10,66. De consument betaald nu 33% extra voor hetzelfde product maar nu met tussenhandel in Nederland.

Maar, in het geval van het Voorraadhuis worden de prijzen naar de consument niet verhoogd, dus waar zit dan het probleem, kun je je afvragen. In dat geval moeten de kosten die de tussenhandel rekent, opgebracht worden door de erkende leverancier en de producent. Een erkende leverancier heeft maar 10% winst waaruit hij de 25% aan vermindering aan inkomsten niet kan betalen. De leverancier zal wat minder kosten hebben maar zijn hypotheek en andere vaste lasten als personeelskosten blijven hetzelfde. Hij zal dus met de producent moeten gaan praten om een lagere prijs te bedingen. Volgens de eerlijke handel criteria mag de producent niet snijden in de loonkosten want dan dalen die onder het leefbaar loon, dus hoe moet hij dat oplossen? De leverancier kan besluiten de consumentenprijs te verhogen om die vermindering aan inkomsten te compenseren, maar in tijden van twijfelende consumenten kan dat weer tot een daling van consumentenverkopen leiden. Het zijn onwenselijke dilemma's.

Eerlijke Handel, waarbij tussenhandel uitgesloten wordt, is opgezet om al deze problemen te voorkomen en een eerlijke prijs te bieden aan producent en aan consument. Tussenhandel is simpelweg niet nodig en kent alleen nadelen. Het is onbegrijpelijk dat de LVWW tussenhandel oogluikend (?) heeft toegestaan en vervolgens besloten heeft de leden, de Wereldwinkels, niet in te lichten en te waarschuwen voor wat dit besluit voor hen kan betekenen. Dit is al te meer bevreemdend in het licht van de tv-reportage in 2004 van 2 Vandaag waarin de LVWW beschuldigd werd van tussenhandel bij gifts&handicrafts (met als voorbeeld de Afrikaanse beeldjes). In 2011 nog berichtte de LVWW de erkende leveranciers en riep hen op zorgvuldiger te zijn in hun keuze van producenten om te voorkomen dat het publiek nogmaals te maken zou krijgen met overtreding van de criteria van Eerlijke Handel.

 

 

Re (9): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel [26 maart 2014]

Wordt het niet eens tijd dat de landelijke vereniging eens onder de loep wordt genomen.
Want zij keuren dit allemaal goed evenals toen met fairsupport en de cadeaubonnen laten wij binnen onze fairtrade principe geen tussen handelaren tolereren. Er is er een die hier aan verdient en dat is de RSU.
Mira veel sterkte en ik steun jou van harte.
Anna.

  

Re (8): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel [25 maart 2014]

onderwerp: tussenhandel
Wereldwinkel Rosmalen werkt nauw samen met het Voorraadhuis. Wij kozen daarvoor in het kader van een toenemende professionalisering. Het vergemakkelijkt het werk van onze vrijwilligers en zorgt voor een goede logistiek van kwalitatief hoogwaardige producten. Onze doelgroep, de producent, ondervindt geen nadelen van de werkwijze. Wij vinden samenwerking van alle Wereldwinkels van het grootste belang. We vormen een beweging, die moet echter ook oog hebben voor de samenleving in 2014. Daar hangt ook een (klein) prijskaartje aan, dat is waar. Wij denken dat -zeker op termijn- onze winkel en de fair trade handel daar wel bij zal varen.
Laat elke winkel en importeur zelf een besluit nemen. Zet niemand onder druk!
Gerrit Mol
Wereldwinkel Rosmalen


Reactie van Mira International:
Zoals u zegt: elke Wereldwinkel mag zelf kiezen of zij bij het Voorraadhuis willen inkopen. Echter een echte Wereldwinkel heeft Eerlijke Handel in het vaandel staan en Eerlijke Handel met tussenhandel (Voorraadhuis) is geen Eerlijke Handel. Zo is dat mondiaal afgesproken. Net zoals afgesproken is dat je paardenvlees niet mag mengen met rundvlees zonder dat expliciet te zeggen.
Een Wereldwinkel die tussenhandel toestaat kan zich met goed fatsoen geen Wereldwinkel blijven noemen, want het publiek, de consument gaat er van uit dat een Wereldwinkel de criteria van Eerlijke Handel respecteert en verzekert. Een Wereldwinkel die tussenhandel toestaat overtreedt de criteria van Eerlijke Handel en hoort om verwarring te voorkomen zijn naam te veranderen (door zich bijvoorbeeld aan te sluiten bij de Waar-winkels), anders kan het gezien worden als misleiding naar de klant toe en daar zal de 'fair trade handel' niet wel bij varen.

Tussen haakjes: een klein prijskaartje van tientallen procenten is niet klein en de reden dat het predikaat Eerlijke Handel niet langer van toepassing kan zijn.
Tussen haakjes 2: uw argument "het Voorraadhuis zorgt voor kwalitatief hoogwaardige producten" is onjuist aangezien het de erkende leveranciers zijn die zorgen voor die producten en niet een doorvoerhuis als het Voorraadhuis.
Tussen haakjes 3: uw spreekt over samenwerking van Wereldwinkels in verband met het Voorraadhuis, maar het Voorraadhuis dient geen samenwerking tussen Wereldwinkels: het Voorraadhuis dient zichzelf en legt de rekening bij de Wereldwinkelconsument, de leverancier en de producent.
Tussen haakjes 4: u zegt dat de producent geen nadelen ondervindt van deze tussenhandel, maar wie gaat dan de tientallen procenten korting die het Voorraadhuis van leveranciers vraagt betalen? Een groothandel draait niet voor niets en de kosten daarvan worden afgewenteld op een combinatie van een hogere consumentenprijs, een lagere marge voor de leverancier en een lagere prijs aan de producent. Het elimineren van tussenhandel is cruciaal in het Eerlijke Handel verhaal.Re (7): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel [21 maart 2014]

Hoe zit dit nu precies?
Vooreerst is er de erkenningsbijdrage, bedoeld om controle op de Eerlijke Handel te bekostigen.
Begrijp ik goed dat, naast de gewone eisen om de Eerlijke Handel te garanderen, nu een extra eis is gesteld namelijk dat alle producten via het Voorraadhuis geleverd moeten worden, dus dat de directe levering van importeur naar Wereldwinkel wordt verboden?
Hans Potters


Reactie Mira International [25 maart 2014]:
Ja, de erkenningsbijdrage (betaald door de erkende leveranciers) is er voor de LVWW om te controleren dat de producenten in de Derde Wereld en de importeurs (erkende leveranciers aan de Wereldwinkels) voldoen aan de criteria van Eerlijke Handel.
De belangrijkste criteria waarop gecontroleerd wordt zijn:

    1. de mensen die de producten maken moeten een eerlijke prijs krijgen voor hun producten (zij moeten een zogenoemd leefbaar loon krijgen);
    2. de producten mogen door de producenten niet aan de groothandel worden doorverkocht maar zij moeten de producten direct exporteren naar de erkende leverancier in Nederland (want anders wordt het product onnodig duurder door de marge van de groothandel=tussenhandel);
    3. de erkende leveranciers moeten een eerlijke prijs betalen aan de producent in de Derde Wereld
    4. de erkende leveranciers mogen niet aan de groothandel (in dit geval het Voorraadhuis) leveren want ook dan wordt het product onnodig duurder en treedt er tussenhandel op.

Nu is het probleem dat de organisatie (de LVWW) die moet controleren dat er geen tussenhandel plaats vindt, toch tussenhandel (het Voorraadhuis) toestaat. Dat is in overtreding met de criteria van Eerlijke Handel.
Wij, Mira International, willen en kunnen hier niet aan mee doen en hebben besloten niet mee te betalen aan de controle zolang de regels van de controle niet gerespecteerd worden door de controlerende instantie zelf (de LVWW). De LVWW heeft ons daarop (tijdelijk) geschorst. Wij, Mira International, voldoen uiteraard nog steeds aan alle criteria van Eerlijke Handel en zullen daarom nooit via het Voorraadhuis aan Wereldwinkels leveren. De directe levering van importeur naar Wereldwinkel is de enige echte Eerlijke Handel :-)Re (6): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel [22 maart 2014]

helemaal mee eens Mira.

netty


Re (5): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel [22 maart 2014]

De grondslag van Fair Trade handel wordt op deze wijze
teniet gedaan ten behoeve van .......de TOP van de LVWW
hier in het rijke Nederland .
john hanegraaf


Re (4): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel [21 maart 2014]

Ik ben geschokt dat deze praktijken voorkomen in ' het alternatieve circuit' . Ik sta volledig achter Mira International.

L.van Hoboken

 

Re (3): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel [21 maart 2014]

:sad: Ik sta achter jullie en vind ook dat tussenhandel via het Voorraadhuis voor wereldwinkels niet moet worden toegestaan. Wat jammer dat de lvww haar principes verloochent. Tussenhandel stuwt zo wie zo de prijzen op en zorgt er voor dat producenten onder hun productie- kosten moeten leveren. Dan kun je als consument net zo goed je spullen kopen bij de reguliere handel. Het gaat op deze manier helemaal fout met de eerlijke handel. Heel verdrietig!
Annechien Laporte 

 

Re (2): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel [21 maart 2014]

Beste mensen,

Ten eerste wil ik Mira steunen in hun klachten en bezwaren.
Ten tweede wil ik uitvoeriger ingaan op deze kwestie, zowel hier als op onze eigen website. Dat kost nog enkele dagen. Er zitten meer haken en ogen aan de kwestie tussenhandel.
Ten derde waarom heb je deze brieven anoniem gemaakt? Organisaties doen nooit iets, het zijn altijd personen (met macht) die besluiten nemen. We moeten strijden met open vizier, dan moeten de poppetjes ook zichtbaar worden, zodat we weten wat we aan wie hebben.
Jan H.C.Velterop, mede-oprichter Landelijke Stichtiing Wereldwinkel 1970, mede-oprichter Wereldwinkel Amsterdam 1971, adviseur NCO 1974-1981 voor subsidies aan de LaVe, oprichter Wereldwinkel Molletje - Een Andere Wereld te Enschede tevens voortzetting van de Wereldwinkel Enschede 1972-1994, sinds tientallen jaren bekend met Mira International als een principiele en betrouwbare fairtrade-leverancier.
Enschedee, vrijdag 21 maart, 12:25 uur.

 

RE: Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel [21 maart 2014]

Helemaal mee eens. Enkele andere leveranciers doen om dezelfde reden geen zaken met het voorraadhuis. Het is onbegrijpelijk dat de leden van de vereniging de directie van de lvww blijven steunen na deze flagrante schending van het principe van eerlijke handel. Dan hebben we het nog niet over debacle fairsuppport, waardebonnen en het uitstappen van veel wereldwinkels.
Wie wordt er wakker?
Gr Maria

 

Bovenstaande zijn reacties op: Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel [21 maart 2014]:

Mira International is een erkende Eerlijke Handel leverancier van het eerste uur en voldoet aan alle criteria van Eerlijke Handel. De LVWW heeft ons geschorst omdat wij niet mee willen doen aan het bedrog dat tussenhandel toestaat. Sinds 2012 is er met het oprichten van het Voorraadhuis tussenhandel gecreëerd. Alle erkende leveranciers die aan het Voorraadhuis leveren zijn daarmee ook gezwicht voor tussenhandel en behoren zij daarmee hun erkenning te verliezen en niet wij?

Tegen Tussenhandel
Wij als Mira International doen daar niet aan mee en betalen daarom sinds 2012 niet meer mee aan de erkenningsbijdrage die door de erkende leveranciers betaald wordt om de controle van Eerlijke Handel te bekostigen. Dit is voor de LVWW de reden om ons te schorsen.

Klokkenluider
Door deze schorsing worden wij door de LVWW gedwongen de rol van Klokkenluider aan te nemen, want veel Wereldwinkels zijn zich niet bewust van het feit dat de instantie (de LVWW) die het keurmerk voor Eerlijke Handel uitgeeft binnen haar organisatie tussenhandel toestaat. Eerlijke Handel bestaat bij het feit dat tussenhandel geëlimineerd wordt. Het niet toestaan van tussenhandel is een van de twee belangrijkste grondbeginselen van Eerlijke Handel (eerlijke prijs aan de producent is de andere). Het toestaan van tussenhandel door het Voorraadhuis te tolereren is een flagrante schending van de principes van Eerlijke Handel en kan niet toegestaan worden en zeker niet bij de organisatie die erop moet toezien dat dit niet gebeurt. Tussenhandel leidt onvermijdelijk tot hogere prijzen voor de consument en lagere inkomsten voor de producent in de Derde Wereld (de tientallen procenten korting die het Voorraadhuis bedingt van de erkende leveranciers moeten ergens vandaan komen).
Zouden wij als Mira International wel meebetalen aan de erkenningsbijdrage dan keuren wij dit gedrag van de LVWW, het toestaan van tussenhandel, impliciet goed. Als bedrijf van principes en waarden kunnen wij hier niet in meegaan, ook niet op straffe van schorsing.

Groot verlies aan geloofwaardigheid van de LVWW
Wij zetten hierbij ons voortbestaan op het spel maar kunnen niet anders. Wij vertrouwen er echter op dat Wereldwinkels in zullen zien dat onze schorsing onrechtmatig is en dat de LVWW met het toestaan van tussenhandel de Wereldwinkels niet meer kan vertegenwoordigen.
Deze kwestie van tussenhandel heeft er al toe geleid dat meerdere Wereldwinkels hun lidmaatschap hebben opgezegd. Nu wij gedwongen worden deze kwestie in het grotere daglicht te brengen zal dit een verdere uitholling betekenen van de geloofwaardigheid van de LVWW als vertegenwoordiger van de Wereldwinkels die nog aangesloten zijn. Alleen een massale afkeuring door lid-Wereldwinkels is op zijn plaats.

Bent u voor of tegen tussenhandel?
Als laatste willen wij u er op wijzen dat indien u stopt met het verkopen van onze producten u het impliciet eens bent met het toestaan van tussenhandel. U dient zich daar goed op voor te bereiden en naar uw klanten met een goed verhaal te komen waarom u tussenhandel toch steunt. U achter de LVWW verschuilen zal niet genoeg zijn voor uw klanten (die het hele verhaal op onze sites kunnen lezen).

Hieronder treft u onze brieven aan de LVWW aan.

Met vriendelijke groet,

Mira International BV
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
of mail/bel uw contactpersoon bij Mira International

 

BRIEF 1:

Onderwerp: opschorting erkenningsbijdrage

Beste <anoniem gemaakt>,

In aansluiting op de telefoongesprekken en uw brieven aangaande erkenningsbijdrage van Mira International BV willen wij u het volgende mededelen: wij verzoeken u om de kwestie met betrekking tot de erkenningsbijdrage op te schorten.

Wij hebben hiervoor een aantal dringende zo niet dwingende redenen.
Ten eerste is er in Nederland tussenhandel gecreëerd tussen de erkende leveranciers en de Wereldwinkels. Dit gaat in tegen een van de belangrijkste grondbeginselen van Eerlijke Handel, zijnde het elimineren van tussenhandel om prijsopdrijving aan de ene kant en inkoopprijsonderdrukking aan de andere kant tegen te gaan om een rechtvaardige prijs voor producent en consument te garanderen. U kunt dit niet over het hoofd hebben gezien.
De introductie van tussenhandel (het Voorraadhuis) kan alleen met uw goedkeuring hebben plaats gevonden. Aangezien dit geïnitieerd is door uw partner(s) duidt het op een ontoelaatbare belangenverstrengeling. Hierbij rijst direct de vraag hoe deze relatie is vormgegeven. Wat is uw belang in het toelaten van tussenhandel?
Ten tweede kunnen goedgekeurde en erkende leveranciers hun erkenning niet behouden als zij artikelen voor Wereldwinkels leveren via het Voorraadhuis. Zij maken zich hierdoor ook schuldig aan tussenhandel. Met deze consequentie vervalt de volledige basis van de erkenningsbijdrage.
In het licht van bovenstaande feiten raden wij u dringend aan om uw claim op erkenningsbijdrage op te schorten tot u uw leden, de Wereldwinkels, ingelicht heeft over bovenstaande feiten en noodzakelijke maatregelen hebt getroffen om deze overtreding van het grondbeginsel van Eerlijke Handel te voorkomen.

Aangaande deze kwestie kunnen wij nog een aantal problemen en mogelijk onregelmatigheden melden maar bovenstaande lijkt ons voor nu voldoende.

Wij horen graag van u.

Met vriendelijke groet, Henriette Spetter

 

BRIEF 2:

Onderwerp: brief van bezwaar

Beste <anoniem gemaakt>,

In uw reactie gaat u met geen woord in op onze bezwaren van tussenhandel die onverenigbaar zijn met de grondbeginselen van Eerlijke Handel, dan door te zeggen dat u ons standpunt respecteert.

Wij zijn een idealistisch bedrijf gebaseerd op waarden als eerlijkheid en samenwerking. Dit is hoe onze klanten ons kennen. Wij kunnen daarom onmogelijk meedoen aan een erkenningsprocedure en een erkenningsbijdrage waarbij tussenhandel niet alleen getolereerd wordt, maar zelfs de creatie toegestaan. Wij zouden verraad plegen aan onze principes van Eerlijke Handel als wij -door mee te doen- goedkeuren dat levering via tussenhandel geoorloofd is bij de Wereldwinkels.

Wij hebben lang geprobeerd te voorkomen dat deze kwestie op de spits zou worden gedreven met alle consequenties die daaraan verbonden zijn, maar in het geval dat u ons schorst en verbied te leveren aan de Wereldwinkels dwingt u ons in de positie van klokkenluider. Wij kunnen vervolgens niets anders doen dan alle Wereldwinkels te vragen welk standpunt zij in deze kwestie willen innemen en of zij bereid zijn hun klanten uit te leggen dat het Eerlijke Handel grondbeginsel -geen tussenhandel toe te staan- door de LVWW tot vervallen is verklaard en tussenhandel voortaan toegestaan is, ook al leidt dat onvermijdelijk tot prijsverhoging voor de consument en verminderde inkomsten voor de producent.

Ter zijde: u gedraagt zich als LVWW als eigenaar van de Wereldwinkels maar u vertegenwoordigt de Wereldwinkels slechts. U kunt de wil van de Wereldwinkels uitvoeren, niet eigenhandig optreden zonder deze kwestie aan de Wereldwinkels voor te leggen. Een schorsing opleggen aan een erkende leverancier van het eerste uur, die niet mee wil doen aan het toelaten van tussenhandel zal nooit gezien worden als rechtmatig, is onze mening.
Wij vragen u daarom nogmaals om de erkenningsbijdrage voor onbepaalde tijd op te schorten tot u deze kwestie van toestaan van tussenhandel door uw partnerorganisatie en levering van erkende leveranciers aan de tussenhandel opgelost heeft.

Wij horen graag van u.

Met vriendelijke groet, Henriette Spetter

 
Artikelen bekeken hits : 2085339

Laatste bijdragen


Abonneren op Red Eerlijke Handel.nl

Abonneer uzelf op Red Eerlijke Handel.nl. U wordt dan op de hoogte gehouden van al het nieuws omtrent Red Eerlijke Handel.nl.
 

124 WINKELS OPGEZEGD 9 WINKELS PRO FORMA OPGEZEGD DIT IS 38% VAN DE WERELDWINKELS

LAATSTE 20 WERELDWINKELS DIE LIDMAATSCHAP HEBBEN OPGEZEGD:

 • Wereldwinkel Beverwijk
 • Wereldwinkel Borger
 • Wereldwinkel Brielle
 • Wereldwinkel Capelle a/d Ijssel
 • Wereldwinkel Deventer  
 • Wereldwinkel Dokkum
 • Wereldwinkel Dronten
 • Wereldwinkel Harderwijk
 • Wereldwinkel Hellevoetsluis
 • Wereldwinkel Hengelo
 • Wereldwinkel Hoorn
 • Wereldwinkel Kampen
 • Wereldwinkel Leidschendam
 • Wereldwinkel Noordwolde
 • Wereldwinkel Ommen
 • Wereldwinkel Uithuizen
 • Wereldwinkel Voorburg
 • Wereldwinkel Vorden
 • Wereldwinkel Winterswijk
 • Wereldwinkel Zelhem
 • Wereldwinkels die hebben opgezegd:

Wereldwinkels die hebben opgezegd:

De volgende Wereldwinkels hebben hun lidmaatschap opgezegd. Informeer ons over meer winkels die dat gedaan hebben.

 • Wereldwinkel Alphen a/d Rijn
 • Wereldwinkel Amsterdam Ganesha
 • Wereldwinkel Amsterdam St. Lucasparochie
 • Wereldwinkel Appingedam
 • Wereldwinkel Arkel
 • Wereldwinkel Baarn
 • Wereldwinkel Barendrecht
 • Wereldwinkel Bergambacht
 • Wereldwinkel Bedum
 • Wereldwinkel Beilen
 • Wereldwinkel Bergen (NH)
 • Wereldwinkel Best
 • Wereldwinkel Beverwijk
 • Wereldwinkel Borculo
 • Wereldwinkel Borger
 • Wereldwinkel Brielle
 • Wereldwinkel Burgum
 • Wereldwinkel Capelle a/d Ijssel
 • Wereldwinkel Coevorden
 • Wereldwinkel De Glind
 • Wereldwinkel Delft
 • Wereldwinkel Deventer - Abal
 • Wereldwinkel Doetinchem
 • Wereldwinkel Dokkum
 • Wereldwinkel Dronten
 • Wereldwinkel Eelde-Paterswolde
 • Wereldwinkel Egmond aan Zee
 • Wereldwinkel Eibergen
 • Wereldwinkel Eindhoven
 • Wereldwinkel Enschede
 • Wereldwinkel Ermelo
 • Wereldwinkel FAIR_NU (Langedijk)
 • Wereldwinkel Genemuiden
 • Wereldwinkel Giekerk
 • Wereldwinkel Goes
 • Wereldwinkel Goirle
 • Wereldwinkel Groningen
 • Wereldwinkel Haastrecht
 • Wereldwinkel Harderwijk
 • Wereldwinkel Hardinxveld-Giessendam
 • Wereldwinkel Hasselt
 • Wereldwinkel Heerhugowaard
 • Wereldwinkel Hellevoetsluis
 • Wereldwinkel Hengelo
 • Wereldwinkel Heusden
 • Wereldwinkel Hillegom
 • Wereldwinkel Hilvarenbeek
 • Wereldwinkel Hoek van Holland
 • Wereldwinkel Hoofddorp (den Ark)
 • Wereldwinkel Hoogeveen
 • Wereldwinkel Hoogezand-Sappermeer
 • Wereldwinkel Hoorn
 • Wereldwinkel Hulst
 • Wereldwinkel Joure
 • Wereldwinkel Kampen
 • Wereldwinkel Kapelle
 • Wereldwinkel Katwijk
 • Wereldwinkel Kerkrade
 • Wereldwinkel Klazienaveen
 • Wereldwinkel Kollum
 • Wereldwinkel Landgraaf
 • Wereldwinkel Landsmeer
 • Wereldwinkel Leidschendam
 • Wereldwinkel Leek
 • Wereldwinkel Leeuwarden
 • Wereldwinkel Leiden
 • Wereldwinkel Loppersum
 • Wereldwinkel Maassluis
 • Wereldwinkel Meerssen
 • Wereldwinkel Mijdrecht - de Ronde Venen
 • Wereldwinkel Nieuwkoop
 • Wereldwinkel Noordwolde
 • Wereldwinkel Norg
 • Wereldwinkel Nunspeet
 • Wereldwinkel Oegstgeest
 • Wereldwinkel Ommen
 • Wereldwinkel Oosterwolde
 • Wereldwinkel Oost-Souburg
 • Werelwinkel Oss
 • Wereldwinkel Oudekerk a/d Amstel
 • Wereldwinkel Overschie
 • Wereldwinkel Pijnacker
 • Wereldwinkel Raalte
 • Wereldwinkel Rijswijk
 • Wereldwinkel Roden
 • Wereldwinkel Sassenheim
 • Wereldwinkel Scheveningen
 • Wereldwinkel Schijndel
 • Wereldwinkel 's Gravenzande
 • Wereldwinkel Sint Annaparochie
 • Wereldwinkel Sliedrecht
 • Wereldwinkel Sneek
 • Wereldwinkel Spijkenisse
 • Wereldwinkel Stadskanaal
 • Wereldwinkel Steenwijk
 • Wereldwinkel Surhuisterveen
 • Wereldwinkel Ten Boer - Go 4 Fair
 • Wereldwinkel Ter Apel
 • Wereldwinkel Texel
 • Wereldwinkel Tholen
 • Wereldwinkel Uden
 • Wereldwinkel Uithuizen
 • Wereldwinkel Veendam
 • Wereldwinkel Veldhoven
 • Wereldwinkel Vlaardingen
 • Wereldwinkel Vollenhove
 • Wereldwinkel Voorburg
 • Wereldwinkel Voorschoten
 • Wereldwinkel Vorden
 • Wereldwinkel Vries
 • Wereldwinkel Waalwijk
 • Wereldwinkel Wageningen - De uitbuyt
 • Wereldwinkel Wassenaar
 • Wereldwinkel Wateringen
 • Wereldwinkel Winterswijk
 • Wereldwinkel Wergea-Warten
 • Wereldwinkel Werkendam
 • Wereldwinkel Wittem
 • Wereldwinkel Woudenberg
 • Wereldwinkel Zelhem
 • Wereldwinkel Zoetermeer
 • Wereldwinkel Zoeterwoude
 • Wereldwinkel Zwartsluis
 • Wereldwinkel Zwolle

Wereldwinkels die pro forma hebben opgezegd:

 • Alkmaar
 • Amersfoort 
 • Assen
 • Boxmeer
 • Heemstede
 • Helmond
 • Maasland
 • Zuidhorn